Syrjinnän muotoja Suomessa

Author: | Posted in Okategoriserade No comments

Lainsäädäntö

Suomessa yhdenvertaisuuslaki(1235/2014 , 30.12.2014) säätää yhdenvertaista kohtelua ja syrjinnän estämistä ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen henkilön oikeusturvaa. Laissa sanotaan selvästi syrjinnän kiellot. Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perustella. Syrjintä voi olla välillistä tai välitöntä. Syrjintä on välitöntä, jos henkilöä kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella huonommin kuin toista henkilöä vastaavassa tilanteessa. Välillinen syrjintä taas tarkoittaa sellaista kohtelua, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö kohtelee toista henkilöä edullisemmin perustuen henkilökohtaiseen syyhyn. Tämän lain noudattavista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset. Tähän lakiin eivät kuulu yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluva toiminta ja uskonnonharjoitus.

Tasa-arvolaissa (609/1986, 8.8.1986) säädetään myös sukupuoleen kohdistuvasta syrjinnästä erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksen on myös edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Erilaisia syrjinnän ja häirinnän muotoja

Ikään perustuva syrjintä on yleistä työelämässä. Tämä syrjintä ilmenee työantajan puolelta sellaisella tavalla, että jo eläkeikää lähentelevä työtekijä jätetään yleensä koulutusten ulkopuolelle. Hänen palkkakehityksensäkin on jämähtänyt samalle tasolle jo vuosiksi. Jos lisätuloja tarvitaan silloin esimerkiksi freedomrahoitus on avuksi. Eläköityvälle työntekijälle ei enää anneta haastavia ja uusia mielenkiintoisia tehtäviä. Tällaista syrjintää ja kohtelua on vaikea todistaa. Vanhemmalta työntekijältä saatetaan kysyä suoraan, että milloin hän jää eläkkeelle, vaikka työntekijällä olisi vielä monta vuotta maksimaaliseen työntekoikään. Iäkkäiden henkilöiden työpanosta ja suurta kokemusta ei enää osata arvostaa. Iän perusteella tapahtuva syrjintä on vallalla monella alueella. Myös terveyshuollon alalla vanhempiin ikäluokkiin ei enää panosteta niin paljon, koska iäkkäämmät henkilöt eivät ole enää yhteiskunnan tuottavia jäseniä. Esimerkiksi voidaan tarjota halvempia lääkkeitä hoitoon, koska ne tulevat yhteiskunnalle edullisemmiksi. Nykyisin arvostetaan nuorta, tehokasta ja energistä, innokasta työntekijää paljon enemmän.

Kun ihmisiä rekrytoidaan työpaikkoihin, jo silloin hakijat voidaan lajitella erilaisten ominaisuuksien perusteella eriarvoisiin osiin. Koulutus ja työkokemus ovat helppoja ja tasa-arvoisia lajitteluperusteita. Henkilökohtaiset ominaisuudet kuten, ulkonäkö, sosiaalisuus ja niin edelleen selviävät vasta haastattelutilanteessa. Silloin voivat pienet seikat vaikuttaa valintaan merkittävästi. Tällaisia ovat esimerkiksi ihonväri, etniset piirteet ja ulkonäkö yleensä. Nämä seikat sitten voivat olla syrjiviä tekijöitä työnhakijoille. Tämänlainen syrjintä on helppo todeta, kun hakijoiden ansiot on kartoitettu tarkasti. Työnhakijalla on oikeus tietää muiden hakijoiden ansiot. Tällöin hän voi valittaa, jos huomaa olevansa ansioituneempi kuin se hakija, joka on valittu työtehtävään. Työnhakuprosessissa on helppo erotella pois sellaiset hakijat, jotka jäävät haun ulkopuolelle ja jollaisia ei haluta työtehtäviin ja joita ei edes kutsuta haastateltaviksi.

Jos hotelli ei suostu myymään samaa sukupuolta olevalle pariskunnalle hotellihuonetta on tämä kohtelu yhdenvertaisuuslain vastaista toimintaa, joka perustuu seksuaaliseen suuntautumiseen. Tämä on ihan suoraa syrjintäkäyttäytymistä.

Häirintää työpaikalla on sellainen käytös, jolloin työntekijää kohdellaan nöyryyttävästi, alentavasti tai uhkaavasti. Työntekijää voidaan myös kiusata henkisesti tai fyysisesti.

Esimies saattaa antaa ohjeita kaupan työntekijöilleen, että he eivät saa myydä tuotteita, jos asiakas on romaani. Kyseessä on tässä tapauksessa syrjintä, vaikka työntekijä ei ole vielä ohjetta noudattanutkaan.

Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun tässä elämässä ja tässä maailmassa.

Add Your Comment

nominal