Keitä syrjitään politiikassa?

Author: | Categories: Okategoriserade No comments
Suomalaista poliittista järjestelmää pidetään maailman parhaimpana monella mittarilla: järjestelmä on avoin ja siihen osallistuminen on melko helppoa. Suomessa ei esimerkiksi tarvitse rekisteröityä äänestäjäksi, vaan oikeusministeriö huolehtii siitä, että äänioikeutettu saa tiedon äänioikeudestaan ja siitä, missä tulevissa vaaleissa äänestetään. Äänestettäessäkin Suomessa on pyritty mahdollisimman helppoon prosessiin esimerkiksi pelkistetyn äänestyslipun avulla,

Miksi nuoria yrittäjiä syrjitään lainanhaussa?

Author: | Categories: Okategoriserade No comments
Nuorella yrittäjällä ei ole helppoa. Pitkiksi venyvät päivät sekä huolet tulevasta ovat monelle arkipäivää. Yrittäjän elämä ei ole pelkkää pilvillä kävelyä, mutta kova työ usein palkitaan. Yhä useampi nuori suomalainen onkin kiinnostunut yrittäjyydestä: yksi päätyy yrittäjäksi, koska haluaa olla oman aikansa herra, kun taas toinen haluaa kokeilla liikeideaansa yrittäjämaailmassa.

Koronavirus tuo ylimääräistä haastetta syrjityille nuorille

Author: | Categories: Okategoriserade No comments
Kyselyiden mukaan huolestuttavan suuri osa nuorista kertoo kärsivänsä jonkinasteisesta syrjinnästä tai yksinäisyydestä. Monelle ei ole läheskään itsestään selvää, että lähipiiristä löytyisi yhtäkään hyvää ystävää, saati sitten muitakaan kavereita. Tämä tarkoittaa, ettei nuori voi edes unelmoida laittavansa partyking.fi:n vermeitä niskaansa ja suuntaavansa juhliin, sillä häneltä ei löydy ketään, kenen kanssa

Pluskokoisten syrjintä vaatekaupoissa

Author: | Categories: Okategoriserade No comments
Viime vuosina kehopositiivisuudesta on tullut suuri ilmiö. Termillä tarkoitetaan sitä, että ihanteen mukaisen vartalon tavoittelun sijasta jokainen vartalo hyväksytään kauniina ja juuri sellaisena kuin se on. Ulkonäköpaineet ja painoon liittyvä syrjintä ovat yleisempiä, kuin voitaisiin luulla. Tämän takia aate kehopositiivisuudesta on erittäin tärkeää ja esimerkiksi pluskokoisille vaatemallistoille on kysyntää,

Kuinka eroon syrjinnästä?

Author: | Categories: Okategoriserade No comments
Syrjintää on monenlaista; se voi olla ikään, sukupuoleen, uskontoon tai vaikkapa ihonväriin tai kansalaisuuteen liittyvää syrjintää. Kaikenlainen syrjintä on kuitenkin huono alusta tasa-arvoisen yhteiskunnan luomiselle, eikä se tästä syystä edustakaan länsimaisia arvoja. Jo pelkästään yhdenvertaisuuslaki kieltää kaikenlaisen syrjinnän. Valitettavasti vain tämä hieno tavoite ei vielä toteudu missään maailmassa –

Syrjinnän muotoja Suomessa

Author: | Categories: Okategoriserade No comments
Lainsäädäntö Suomessa yhdenvertaisuuslaki(1235/2014 , 30.12.2014) säätää yhdenvertaista kohtelua ja syrjinnän estämistä ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen henkilön oikeusturvaa. Laissa sanotaan selvästi syrjinnän kiellot. Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perustella. Syrjintä

Työsyrjintä suomalaisilla työpaikoilla

Author: | Categories: Syrjintä No comments
  Suomessa Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän sekä työntekijöitä että työpaikan hakijoita kohtaan. Työsyrjinnäksi luetaan työntekijän syrjiminen hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa, taustaansa tai yksityiselämäänsä liittyvien seikkojen vuoksi. Työsyrjintä voi liittyä myös työpaikasta ilmoittamiseen, työhönottoon, työtehtäviin tai palvelussuhteen kestoon. Syyllistyä siihen voi työnantaja tai työnantajan edustaja. Seksuaalinen ahdistelu ja häirintä työpaikalla eivät kuulu

Syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuoja Suomessa

Author: | Categories: Syrjintä No comments
  Kaikenlainen syrjintä kielletään Suomen Perustuslaissa. Sen mukaan kenen tahansa henkilön eriarvoiseen asemaan asettaminen ilman hyväksyttävää perustetta on kiellettyä. Suomessa on myös voimassa Yhdenvertaisuuslaki, josta säädettiin uusi versio 30.12.2014. Yleensä Suomessa syrjinnän aihe on ikä tai sukupuoli. Myös etnisten vähemmistöjen jäsenet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen jäsenet sekä vammaiset kokevat syrjintää.

Koulukiusaaminen Suomen kouluissa

Author: | Categories: Syrjintä No comments
  Jokainen meistä ainakin tuntee jonkun, jota on kiusattu koulussa, ellei itse ole joutunut kiusaamisen kohteeksi. Koulukiusaaminen onkin hyvin yleinen, mutta erittäin vakava ongelma. Sitä esiintyy niin suurissa kuin pienissäkin kouluissa, sekä kaupungissa että maaseudulla. Pojat ja tytöt Koulukiusaaminen on toimintaa, jossa yksi tai useampi oppilas toistuvasti alistaa tai

Syrjintä etnisen alkuperän perusteella

Author: | Categories: Syrjintä No comments
  Etninen syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat valtaväestöstä eriävään etniseen tai kansalliseen ryhmään. Etnistä syrjintää on myös ihmisen asettaminen eriarvoiseen asemaan uskonnon, ihonvärin tai kansalaisuuden perusteella. Uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen on myös syrjintää. Myös käsky tai ohje syrjiä on syrjintää. Vaikka
nominal